Συνιστώμενες Τάξεις – Απαραίτητα Στάδια

PRE-JUNIOR – Νηπιακό τμήμα
Τάξη γνωριμίας, προσαρμογής, κατάλληλη για μαθητές,-ες 7-8 χρονών.
(read more)

Α JUNIOR
Τάξη πολύ σημαντική και καθοριστική για την εξέλιξη του μαθητή.
(read more)

Β JUNIOR
Τάξη επανάληψης και ενδυνάμωσης των βάσεων για την παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου (Εκθέσεις).
(read more)

A’ SENIOR, B’ SENIOR, C’ SENIOR
Τάξεις κορμός σταδιακής ολοκλήρωσης της διδασκαλίας της Αγγλικής Γραμματικής έως και το επίπεδο F.C. (Lower). Προστίθεται επιπλέον ώρα Έκθεσης, Ακουστικών και Προφορικών και η διδασκαλία γίνεται εξάωρη.
(read more)

D’ SENIOR- PRE-LOWER
Υψηλό επίπεδο, συμμετοχή στις εξετάσεις Level2 PTE. Πολλές φορές μας ρωτούν, είναι έτοιμος γιατί να μην δώσει για F.C(Lower)? ή είμαι καλύτερος στα Αγγλικά από τους συμμαθητές μου στο σχολείο που δίνουν γιατί να μην δώσω?
(read more)

E’SENIOR -F.C.
Ώρα για Practice Tests! Η προετοιμασία για αναγνωρισμένες εξετάσεις όπως Level 3 ECCE, Michigan και F.C. Cambridge είναι επίσης εντατική.
(read more)

Proficiency-Advanced Level
Συμμετοχή στις εξετάσεις σε 9 μόνο μήνες!!!!
(read more)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *